เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ตรวจสอบกระบวนการการทำงานของหน่วยงานในบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 1-2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
- มีทักษะในการสื่อสารพูดและเขียนได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ
- มีความเชื่อมั่นในตนเอง สุขุม ละเอียด รอบคอบ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now