ฝ่ายงานทะเบียน (Registrar Services Department)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และรายการประจำวัน
2. จัดทำรายงานต่าง ๆ ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
3. ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานนายทะเบียนกองทุนรวม อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
3. มีความละอียดรอบคอบ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now