ฝ่ายปฎิบัติการกองทุน (Fund Operation Department)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน

2. คำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

3. จัดทำงบการเงิน และรายงานต่างๆ ของกองทุนของกองทุน

4. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกองทุนให้กรมสรรพากรและจัดทำรายงานด้านภาษีอากร

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการกองทุน อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป

3. มีความละอียดรอบคอบ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

4. ผ่านการอบรมตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมสัญญาต่างๆ
หรืออบรมการปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบบัญชี และมาตรฐานการบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now