อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการและบริการวิชาการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / เพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / Data Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์การสอนหรือวิจัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now