เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทำงาน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
มีภาวะผู้นำ
มีทักษะการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now