เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

BangkokFull-Time

Job Description

ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทำงาน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification

ปริญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
มีภาวะผู้นำ
มีทักษะการทำงานเป็นทีม

Job Details

  • Opened Until: 18 Feb 2018
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Safety

Requirements

  • Expirience: No Experience

Apply For Job

Apply Now