วิศวกรงานระบบ (M&E)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุม ติดตามงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
สำรวจปริมาณงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทำงานได้ตามแผนงานที่วางไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า, เครื่องกล)
ประสบการณ์ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างน้อย 5 ปี
ทักษะด้านงานระบบ งานไฟฟ้า

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now