PROGRAMMER

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- พัฒนาระบบเว็ปแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
- ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
- พัฒนาและปรับปรุงเว็ปแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็ปแอปพลิเคชัน
- แก้ไขปัญหาของแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / หญิง, อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 3-5 ปี ด้านการใช้งาน php framework เช่น CI
หรือ Laravel
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็ปแอปพลิเคชัน
- มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ อัลกอลิทึมของงาน
- มีความรู้ความเข้าใจ PHP, JavaScript, HTML, Json, AJAX, JQUERY,
Database Management, Client-Slide Script และ Server-Side Script
- มีทักษะ MVC DesignPattern, SQL และ CSS , มีทักษะในเชิง OOP
- มีความเข้าใจในการใช้งาน Java Script Framework เช่น angulajs หรือ vue.js เป็นต้น
- มีความเข้าใจและมีความสามารถในการเขียน Query ด้วย Microsoft SQL เช่น
view store procedure และ function ได้
- สามารถพัฒนาแอปบนมือถือได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now