เจ้าหน้าที่การตลาด (STRATEGY)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ศึกษากลยุทธ์ และทิศทางการทำอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเงินการตลาด และการโฆษณา
2.วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการขาย แคมเปญ และแนวโน้มการทำตลาดต่อไป
3.ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางตรง - ทางอ้อม และพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
4.จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ ฝ่ายในหน่วยงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย - หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด วิจัยการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
- มีความสามารถในการสื่อสารที่กระชับ เข้าใจง่าย และเป็นคนที่ชอบรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
- มีทักษะด้านการประสานงาน และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now