เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บันทึกรายการประจำวันและรายเดือนในสมุดบัญชีรายวัน
ปรับปรุงรายการการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชีหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป
มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี
มีทักษะและเชี่ยวชาญโปรแกรม Microsolf Excel

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now