เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

การเตรียมเอกสารของแผนกบริหาร / พัฒนาธุรกิจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบันทึกเอกสารเข้า-ออก
รับผิดชอบงานธุรการของแผนก
ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-นอกองค์กร รวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า รัฐกิจ นายหน้า เป็นต้น
บันทึกรายงานการประชุม
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุระหว่าง 27-30 ปี
วุฒิปริญญาตรีในสาขาการตลาด / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 3-5 ปีในงานด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือการตลาด (หากเป็นบริษัทก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ในโปรแกรม MS Office - Word, Excel, PowerPoint
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
ทักษะการนำเสนอ
ทักษะสื่อสาร / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / มีความซื่อสัตย์
มีความอดทน และเรียนรู้ได้เร็ว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now