เจ้าหน้าที่จัดจ้าง 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ตรวจสอบเอกสาร Sub-Contractor Hiring และ Sub-contractor / Supplier Quotation Comparison Sheet ที่ได้รับจากหน้างาน
ติดต่อ เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ในข้างต้นกับผู้รับเหมาตามเอกสารที่ได้รับมา
จัดเตรียมเอกสารประกอบในการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน และประสานงานกับแผนกกฎหมายเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
จัดทำทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้รับเหมาที่มีการสั่งซื้อประจำ เพื่อดำเนินการจัดทำราคากลางในการจัดจ้าง
ติดตามผู้รับเหมาที่ทำการว่าจ้างให้เข้าทำงานได้ทันกำหนดเวลาที่ระบุในใบขอจัดจ้าง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านการจัดจ้างอย่างน้อย 3-5 ปี ในประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะ ในการเจรจาต่อรองราคา
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now