วิศวกรสนาม-6-ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนด
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
มีภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now