เจ้าหน้าที่สโตร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลและจัดบริเวณที่จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สะดวกในการค้นหา ใช้งาน
ตรวจรับสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ได้รับในด้านสภาพการใช้งานและจัดหาที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่มีการเบิกเพื่อใช้งานถึงการใช้ที่ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ และจำนวนครบถ้วน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ระดับปวช.ขึ้นไป
ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บและการจัดวาง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now