Marketing Executive 2 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี/โทด้านการตลาด สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด, การโฆษณา,ประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ มา อย่างน้อย 3ปี
มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ งานศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทัศนคติการทำงานที่ดี, มีความคิดสร้างสรรค์, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now