Creative

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- คิดสคริปและรูปแบบรายการใหม่ๆ ประเด็นการนำเสนอ
- คิดและสร้างสรรค์รูปแบบรายการใหม่ๆ, พัฒนา, ต่อยอดรูปแบบเนื้อหาของรายการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ตั้งไว้
- คิด Spot โปรโมท, Spot โฆษณา
- ประสานงานระหว่างทีมผลิตและฝ่ายต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ประสบการณ์ 1-2 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now