เลขานุการ ( สำนักเลขานุการองค์กร )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.จัดการประชุมและทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท / ประชุมผู้ถือหุ้น
2.สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
3.ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.จัดทำรายงานประจำปี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
2.ป.ตรี-โท ในสาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และการจัดประชุม
4.มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
5.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now