เจ้าหน้าที่ตัดต่อ Editor

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ทำงานร่วมกับ Creative & Producer เพื่อวางแนวทางการตัดต่อรายการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2.ตัดต่อ หรือสร้างสรรค์เรียงร้อยเรื่องราวของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3.ทำการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล หรือความสมบูรณ์ของไฟล์งานก่อนส่งออกอากาศทุกครั้ง
4.สรุปรายงานปัญหารต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสาบการณ์ในงานตัดต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ประสบการณ์ 0-5 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now