Costing Analyst

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:
• รวบรวมและทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาวัตถุดิบ ยอดผลิต ความต้องการสินค้าเป็นต้น
• วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต สำหรับโครงการและจัดทำข้อมูลสำหรับข้อเสนอโครงการต่างๆ
• วิเคราะห์โอกาสการลดต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ และการดำเนินการเพื่อให้เกิดบรรลุประสิทธิภาพ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์งาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ต้นทุนอย่างน้อย 3 – 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดหาวัตถุดิบระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาป็นกรณีพิเศษ
• มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรม Microsoft Office หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• สามารถทำงานได้อย่างอิสระ เป็นส่วนหนึงของทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now