เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:
• จัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการวิเคราะห์
• สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน
• จัดการระบบควบคุมเอกสารที่เหมาะสม และเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับการบันทึกและติดตาม
• จัดทำข้อมูลประจำวัน ดูแลจัดการงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน
• รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานผลให้ทราบอย่างเหมาะสม
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ต้นทุน และธุรการสำนักงานอย่างน้อย 2 – 3 ปี
• มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ในการจัดการระบบควบคุมเอกสาร
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และจัดทำฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรม Microsoft Office หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• สามารถบริหารจัดการงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และทำงานเป็นทีม

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now