หัวหน้าแผนกยานยนต์

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับเงินประจำปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ทุนการศึกบุตรพนักงานที่เรียนดี
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ากะ-เบี้ยเลี้ยง (ตามสายงาน)
รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
การฝึกอบรมภายใน-นอกองค์กร
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด
ประกันชีวิต
บริการรถรับส่ง
หอพัก
วันหยุดประเพณี (ตามกฎหมายกำหนด)
วันหยุดพักผ่อน (ตามอายุงาน)
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ชุดยูนิฟอรมปีละ 6 ตัว

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 30-40 ปี

การศึกษาปวส. สาขาช่างยนต์ ยานยนต์ เครื่องยนต์

มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี

สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด(ศูนย์กระจายสินค้า)ได้บ้าง

มีความรู้และประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ 3-5 ปี

มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now