หัวหน้าไลน์ผลิต

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับเงินประจำปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ทุนการศึกบุตรพนักงานที่เรียนดี
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ากะ-เบี้ยเลี้ยง (ตามสายงาน)
รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
การฝึกอบรมภายใน-นอกองค์กร
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด
ประกันชีวิต
บริการรถรับส่ง
หอพัก
วันหยุดประเพณี (ตามกฎหมายกำหนด)
วันหยุดพักผ่อน (ตามอายุงาน)
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ชุดยูนิฟอรมปีละ 6 ตัว

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 23-35 ปี

การศึกษาระดับปวส. สาขา ช่างกล

มีประสบการณ์งานด้านผลิตและด้านการคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้

มีความรู้เรื่องระบบ GMP /HACCP

มีภาวะผู้นำ และดูแลควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now