เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์(กราฟฟิคฯ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ออกแบบซองบรรจุภัณฑ์ ฉลากฟิล์ม และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe IIIustrator Photoshop Premiere Pro ได้อย่างดีเยี่ยม
- มีทักษะในการถ่ายภาพงานพิธีการต่างๆ
- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสายการบังคับบัญชา
- มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now