Draftsman (สัญญาจ้าง 2 ปี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม โรงงานกระดาษ (วังศาลา/บ้านโป่ง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา: - ปวส. ที่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า/เครื่องมือวัด ไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
- ปวช. หรือ ม.6 ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 ปีขึ้นไป
- ม.3 ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 ปีขึ้นไป
Computer Skills: AutoCAD, Visio

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now