Welder (สัญญาจ้าง 2 ปี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม โรงงานกระดาษ (วังศาลา/บ้านโป่ง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สามารถใช้เครื่องมือเชื่อมแก๊สไฟฟ้าได้ (AC/DC) สามารถเชื่อมโครงสร้างและท่อได้
2. รู้จักแบบงานเชื่อมและเตรียมรอยเชื่อมของชิ้นงาน
3. สามารถเชื่อมไฟฟ้า, เชื่อมแก๊ส

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา: - ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม เทคนิคอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
- ปวช. หรือ ม.6 ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
- ม.3 ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม 6 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now