Admin (สัญญาจ้าง 2 ปี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม โรงงานกระดาษ (วังศาลา/บ้านโป่ง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกันกับพนักงานของบริษัทได้ดี
2. มีความสามารถในการจัดเรียงเอกสาร/แยกแยะ และควบคุมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเอกสารของระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา: - ปวช. / ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
Computer Skills: MS Word, Excel, Power Point

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now