หัวหน้าส่วนงานวิจัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ และบริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด ควบคุมทีมงานวิจัย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
• ระดับการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาเศรษฐศาตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, วิทยาศาตร์ (สถิติ) และผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีการวิจัย พร้อมทั้งมีความรู้ทางด้านสถิติ, ธุรกิจและการตลาด
• ประสบการณ์การทำงาน ด้านวิจัยตลาด/ธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป และสามารถดำเนินการวิจัยได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS for Windown
• มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงการตลาดและธุรกิจ
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้ดี
• สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานและเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรงกับข้อมูลที่ได้มา
• มีความขยันและอดทนต่อการทำงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now