ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผนและกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด สรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข
วิเคราะห์และประเมินผลการทำรายงาน (REPORT) ที่เกี่ยวเนื่องกับงานการตลาด
ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อพัฒนาแนวทางการทำตลาดและสร้างเทคนิค
ส่งเสริมการ ขายใหม่ ๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
อายุไม่เกิน 35 ปี
ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3-5 ปี
มีความสามรถในการวางแผน และวิเคราะห์การตลาด
มีความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติงานด้านการตลาดได้มากกว่า 1 โครงการ
สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now