ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผนการสื่อสารด้านงานกิจกรรมการตลาด การขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัท การเปิดตัวโครงการและผลิตใหม่ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับสื่อมวลชน
ใช้เครื่องมือสื่อสารด้าน Online ต่างๆ เพื่อนำเสนอข่าวสารด้านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในภายนอกได้อย่างเหมาะสม
วางแผนการใช้งบประมาณด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุ ไม่เกิน 45 ปี
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการสื่อสารและพูดโน้มน้าวใจที่ดี
สามารถเขียนข่าว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและภาพลบักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้
สามารถวางแผนและทำงานเป็นทีมได้ดี
สามารถใช้สื่อ Online ต่างๆ ได้ดี
สามารถสื่อสารอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now