ผู้จัดการแผนกบัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดูแลงานบัญชีทั้งหมด
- ดูแลบัญชี เจ้าหนี้ (AP) /บัญชีลูกหนี้ (AR) ทั้งหมด
- ควบคุมดูแลกระแสเงินสดและยอดเงินฝากธนาคาร
- จัดทำค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำเดือน
- ควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง
- ทำบัญชีรายการวัสดุ (BOM)
- จัดการและควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าและวัตถุดิบ
- ทำรายงานกำไรขาดทุน
- ประสานงานติดต่อกับฝ่ายบริหารรายได้
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวัตถุดิบ
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและแผนงบประมาณ
- วิเคราะห์ความแปรปรวนการผลิต
- จัดทำรายงานการจัดการกำไรและผลการดำเนินธุรกิจ
- จัดทำรายงานประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- จัดทำรายงานงบการเงินและกระแสเงินสด
- งานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายทั้งหมด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย
- อายุ 35-40 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาการบัญชีต้นทุน
- ประสบการณ์ทำงานบริหารบัญชี หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบัญชีอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( Toeic 600 คะแนนขึ้นไป)
- สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now