หัวหน้าคลังสินค้า สาขา บางปะกง 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคุม ดูแล และติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
พัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน, แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการป้องกัน ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล
ตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่พบของหน่วยงาน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 32 – 37 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
มีความขยัน อดทน กระตือรืนล้น และรับผิดชอบในงาน
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาระบบการทำงาน
หากมีคุณวุฒิ หรือ ประสบการณ์ทางด้าน จป. หรือ มีความรู้เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now