Network Operator

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.Monitor และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

2.Monitor และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ System และการบริการด้านต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

3.ทำรายงานสรุปผลการดูแล และการแก้ปัญหาต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี

2.สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความสามารถในการดูแลระบบ Network และ System (Linux และ Windows)

4.สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานในวันหยุดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now