TH-Genius

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ที่ Apple Store คุณจะรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อ Apple ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ช่วยแก้ปัญหาและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ คุณจะใช้ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะด้านการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้คนเพื่อให้ลูกค้าที่ Genius Bar ได้รับการแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างรวดเร็ว คุณยังเป็นผู้สอนสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคนิคของคุณเองให้ทันตามเทคโนโลยีปัจจุบันอยู่เสมอ ด้วยความ
ยอดเยี่ยมด้านการบริการลูกค้าและธรรมชาติในการเข้าอกเข้าใจของคุณ คุณจะให้คำแนะนำ
จาก Genius และการสนับสนุนในทุกๆ วัน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหา

มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา
ทางเทคนิค

มีความสามารถในการปฏิบัติตามกำหนดการที่ลูกค้านัดหมาย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now