Online Investment Consultant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- เป็นผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อขายด้วยตนเองผ่านช่องทาง Online Trading
- สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อนำเสนอผ่าน Social Media และเว็บไซต์ของบริษัท
- ดูแล Social Media ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ลูกค้า
- เป็นวิทยากรแนะนำการลงทุน การซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า
- ร่วมวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Digital Marketing
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
- จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง
- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ (ถ้ามีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สนใจใฝ่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
- สามารถทำ Content Marketing ผ่าน Social Media ได้
- หากสามารถทำ Infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ใบประกอบวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now