นักวิเคราะห์ทางเทคนิค / ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำข้อมูลเทคนิคัล เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการทำบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์เทคนิคัล
- จัดทำบทวิเคราะห์กลยุทธ์รายวันในส่วนของตราสารทุน โดยยึดหลักแห่งความระมัดระวัง และความรู้ทางด้านเทคนิคัลการ
- จัดอบรมสัมนาให้ความรู้เทคนิคัลแก่นักลงทุน และเจ้าหน้าที่การตลาด และการสร้าง Model Stock Screening ครอบคลุมถึง LOGIC และการนำไปใช้-
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคคัลอย่างน้อย 5 ปี
- มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการนำเสนอและวิเคราะห์เหตุผล
- มีใบอนุญาต นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
- มีความสามารถในการใช้งาน MS Office และโปรแกรมอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำบทวิเคราะห์ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ใบประกอบวิชาชีพ
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การวางแผน
  • ทักษะการนำเสนอ

Computer Skills

  • MS Word (Basic)

สมัครงาน

Apply Now