Developer (บริษัทในเครือ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ด้วยภาษา PHP
-พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของธุรกิจ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-ชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ป
-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณในการพัฒนา Website ด้วยภาษา PHP , CSS , SQL อยางนอย 1-2 ป
-มีความรู ความสามารถดาน PHP , XML , Java Script , CSS , JSON , HTML5 , AJAX , Jquery , SQL
-มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
-มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมติดต่อกับ API Service

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now