เจ้าหน้าที่การเงิน

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ลงบัญชีค่าใช้จ่าย รายรับ-รายจ่าย
-ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน ใบเสร็จซื้อของและใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน
นับ เงินสดและตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ตรวจดูเช็คเงินสด เพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็น การขีดฆ่า และวันที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินสด
-ตรวจสอบการนำฝากธนาคาร และตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายว่ามีการตัดบัญชีถูกต้องหรือไม่
-ทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและล่วงเวลา
-ทำรายงานสรุปผลประกอบการประจำเดือน
-ทำรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินประจำเดือน
สรุปรายงานกระแสเงินสดให้แก่กิจการ แบละรายงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
ทำ Cash Flow Projection ได้
บริหาร Operation Cash Flow ได้
มี Logic ดี, สามารถวิเคราะห์ตัวเลข และรายการที่เกี่ยวข้องได้ดี
มีความรู้ด้านภาษี (Vat, Withholding Tax)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทั้งใน และนอกแผนก
สามารถรักษาความลับ, ประสานงาน และเจรจาต่อรองกับธนาคารได้
สามารถเสาะหา,ศึกษา และนำ Instrument ทางการเงินมาใช้ได้
พร้อมที่จะเรียนรู้, ทำงานหนัก, มีความอดทน, มีความรู้รอบตัว และรับแรงกดดันได้ดี
มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 3 ปี
 • เพศ: หญิง

General Skills

 • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • การวิเคราะห์
 • ความรู้เชิงพาณิชย์
 • การสื่อสาร
 • ความมั่นใจ
 • ประสานงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ความซื่อสัตย์
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
 • การวางแผน
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • ไทย (Native)

Written Languages

 • ไทย (Native)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Intermediate)
 • Internet / Email (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now