เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกโรงงาน

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. คีย์ข้อมูล และงานเอกสารด้านบัญชี
2. จัดทำใบเบิกต่างๆ / คีย์รับเข้า - เบิกออก วัตถุดิบ
3. สรุปยอดประจำเดือนลงใน Excel
4. ดูแลสต๊อกให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศหญิง
- อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft wordและ Microsoft excel ได้
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความขยัน และความรับผิดชอบในหน้าที่
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
- มีความสามารถเจรจาต่อรอง
- มีความอดทนกระตือรือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์ในงานจัดซื้อในสารเคมีทางการเกษตร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
 • เพศ: หญิง

General Skills

 • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • การวิเคราะห์
 • ความรู้เชิงพาณิชย์
 • การสื่อสาร
 • ความมั่นใจ
 • ประสานงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ความซื่อสัตย์
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
 • การวางแผน
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • ไทย (Native)

Written Languages

 • ไทย (Native)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Intermediate)
 • Internet / Email (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now