C# Programmer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• สามารถพัฒนา Windows Form และ Web Form ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้เกี่ยวกับ HTML, CSS, Javascript, Web Services, SQL
• มีความรู้ Angular 4 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computer Science / Computer Engineering/ Information Technology/ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์พัฒนาระบบโดยใช้ C# อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• เป็นพนักงานประจำ
• เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์ และความสามารถ
• สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน :
1. Resume
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. รูปถ่ายสี 1 ใบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

 • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • การวิเคราะห์
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • ความซื่อสัตย์
 • ความรับผิดชอบ
 • การทำงานเป็นทีม

Profession

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาเว็บ

สมัครงาน

Apply Now