ผู้เรียบเรียงข่าว (ข่าวต่างประเทศ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. ตรวจสอบประเด็นข่าว และแปลข่าว
2. ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศในข่าวภาคต่างๆ และข่าวที่ได้รับมอบหมาย
3. ศึกษาค้นคว้าติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศ และอาเซียน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาปริญญษตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านข่าวต่างประเทศ หรืองานข่าวที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งการพูด และเขียน
4. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อหน้าที่ของสื่อมวลชน
5. มีความสามารถด้านการจำประเด็นข่าว และนำเสนอได้อย่างชัดเจน
6. มีความสามารถในการเขียน และเรียบเรียงบทข่าวได้ดี
7. มีความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวจากสื่อใหม่ต่างๆ
8. มีความสนใจ และเข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสาร และมีทักษะในการใช้สื่อใหม่ๆ
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. มีความขยัน, อดทน และมีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
3.มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี เพื่อการติดต่อประสานงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ความซื่อสัตย์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now