ผู้เรียบเรียงข่าว (ข่าวต่างประเทศ)

BangkokFull-Time

Job Description

1. ตรวจสอบประเด็นข่าว และแปลข่าว
2. ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศในข่าวภาคต่างๆ และข่าวที่ได้รับมอบหมาย
3. ศึกษาค้นคว้าติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศ และอาเซียน

Job Specification

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาปริญญษตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านข่าวต่างประเทศ หรืองานข่าวที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งการพูด และเขียน
4. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อหน้าที่ของสื่อมวลชน
5. มีความสามารถด้านการจำประเด็นข่าว และนำเสนอได้อย่างชัดเจน
6. มีความสามารถในการเขียน และเรียบเรียงบทข่าวได้ดี
7. มีความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวจากสื่อใหม่ต่างๆ
8. มีความสนใจ และเข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสาร และมีทักษะในการใช้สื่อใหม่ๆ
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. มีความขยัน, อดทน และมีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
3.มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี เพื่อการติดต่อประสานงาน

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Master's Degree
  • Expirience: 1 Year

General Skills

  • Honesty

Spoken Languages

  • English (Basic)

Written Languages

  • English (Basic)

Apply For Job

Apply Now