เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บต้นฉบับสัญญาในห้องมั่นคง สแกนนิ่งสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกในฐานข้อมูล (E-Custodian และระบบ DMS) รวมถึงเอกสารที่ส่งออกไปยังบุคคลภายนอก บันทึกและตรวจเช็คข้อมูลในฐานข้อมูล เกี่ยวกับการรับงานเข้า-ออก รวมถึงรายงานและคู่มือต่างๆ ของฝ่ายกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบ ครบถ้วน สมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วเพื่อการค้นหาในการใช้งานต่อไป

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

หญิง 23 ปี ถึง 30 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการและงานธุรการ 1 ปี มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการและงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now