Senior Enterprise Process Engineer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการให้บริการองค์กร
พัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี พร้อมทั้งกำหนดตัววัดและมาตรฐานเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ (SLA) เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานองค์กรอยู่ภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการองค์กร
ให้คำปรึกษา ออกแบบ รูปแบบการปฏิบัติงานและสนับสนุนการปรับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ของธนาคารและบริษัทสนับสนุนของธนาคาร
ทำหน้าที่เป็น Partnership เพื่อรับเรื่อง กลั่นกรอง และวิเคราะห์ประเด็นความต้องการร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริการองค์กร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ IE (Industrial Engineering)
มีประสบการณ์ / Business Analyst / Project Improvement​

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now