เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ตรวจสอบเอกสารวางบิลพร้อมบันทึกรายการค่าใช้จ่าย และการปันส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆบันทึกตัดรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจัดทำและบันทึกเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และแบบภาษีประจำเดือน ( ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.36) เพื่อนำส่งกรมสรรพากรจัดทำรายงานภาษีซื้อ และแบบภาษีประจำเดือน (ภ.พ.30) เพื่อนำส่งกรมสรรพากรจัดทำรายงานสรุปรายการคงค้างสิ้นเดือน (proof sheet)

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์
1-3 ปี ขึ้นไป
อื่นๆ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความรับผิดชอบสูง, มีความละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความซื่อสัตย์
  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now