ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก การเงินต่างประเทศ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเอกสารงานด้านการเงินต่างประเทศ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ตรงตามสายงานหรือใกล้เคียงในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 4-6 ปี

มีความเป็นผู้นำ

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สามารถใช้ MS Office ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now