เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคนิค (1 Position)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในงานขายและการตลาด
2. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯกำหนด
3. ศึกษาและนำเสนอข้อมูลเทคนิค เทคโนโลยีงานทางเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคแก่ลูกค้า
4. จัดเตรียม Product Presentation สำหรับจัดอบรมสัมนาลูกค้าและส่วนราชการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
5. ค้นคว้าและรวบรวมมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอสฟัลต์ (ยางมะตอย)และงานทาง
ทั้งในและต่างประเทศไว้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อนำมาใช้ประกอบการเตรียมงานหรือนำเสนอ
กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
6. รวบรวมและเก็บข้อมูล ภาพถ่ายและภาพเคลื่อไหวของโครงการที่สำคัญของภาครัฐ
และเอกชนที่บริษัทฯมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อการอ้างอิง
7. ควบคุมและดูแลข้อมูลผลิตภัณฑ์และมาตรฐานงานทางในระบบ Intranet ให้เป็นปัจจุบัน
8. ประสานงานรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด
9. ศึกษาหาความรู้และโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และร่วมดำเนินการพัฒนาออกสู่ตลาด
10. ดูแลรถยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี (รับพิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่)
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
(ถ้ามีคะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 600 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now