Business Implementation & Services

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ให้บริการติดตั้งระบบ Network Infrastructure เช่น LAN, WLAN, Network Security, VoIP, CCTV
สนับสนุนงานหลังการขายในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้าน Network Infrastructure กับลูกค้าองค์กร
ประสานงานตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุระหว่าง 25-30 ปี
ปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านระบบเครือข่าย หรือบริการติดตั้งระบบ Network Infrastructure
มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หากได้รับ Certified ด้าน network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now