เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผนแลพัฒนางาน ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
จัดทำรายงานความคืบหน้าในกาปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
วางแผนแลพัฒนางาน ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
จัดทำรายงานความคืบหน้าในกาปฏิบัติตามแผนที่กำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านตรวจสอบภายใน
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now