หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การศึกษา - การฝึกอบรม

Chulalongkorn University
คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
สำนักบริหารวิชาการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการศูนย์ ภายในสำนักงานที่เป็นส่วนงาน P5 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการศูนย์ ภายในสำนักงานที่เป็นส่วนงาน P5 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
สำนักบริหารกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
สถาบันวิจัยพลังงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
สถาบันวิจัยพลังงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะอักษรศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn University
คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

Chulalongkorn University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา