หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การดูแลสุขภาพ

Chulalongkorn Hospital
128-เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด กลุ่มงานเภสัชกรรม (บุคลากรสัญญาจ้าง)

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
127-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายอายุรศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ EC ด้านโรคไตในภาวะวิกฤติ (บุคลากรสัญญาจ้าง)

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายเวชภัณฑ์ (บุคลากรสัญญาจ้าง)

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติงานจัดอบรมหลักสูตร Caregiver

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
พนักงานขับรถ สังกัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
119-บุคลากร 3-5 สังกัด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
118-เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 สังกัด ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
117-พยาบาล ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ปฎิบัติงานที่ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
115-เจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
114-เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
113-นักการภารโรง สังกัด งานบริการเภสัชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
112-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5 สังกัด ศูนย์เครื่องมือแพทย์

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
111-พยาบาล ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ศูนย์ Simulation & CPR

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
110-นายช่างเวชภัณฑ์ระดับ 1-4 สังกัด ศูนย์ Simulation & CPR

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chulalongkorn Hospital
108-นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5 สังกัด งานบริการห้องปฎิบัติการกลาง ฝ่ายจุลชีววิทยา

Chulalongkorn Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
เภสัชกร(Full Time / Part time)

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
พยายาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
ผู้ช่วยพยาบาล( PN) หลักสูตร 1 ปี

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
ผู้ช่วยเสริฟ

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา